Kasalang Bayan – June 16, 2017

Ang buwan ng Hunyo ay espesyal sa mga magkasintahang nais magpakasal. Dahil sa tradisyong ito, tayo ay magsasagawa ng kasalang bayan sa Hunyo 16, 2017. Mangyari lamang na kompletuhin ang mga requirements na nabanggit. Para po sa karagdagang katanungan, pakitawagan lamang ang ating City Civil Registrar sa 808-2020 local 108.

Kasalang Bayan Requirements (Low Res)